Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ειρήνη Κοίδου. Εγχειρίδιο τροφίμων και διατροφής της Αμερικανικής Διαιτητικής Εταιρείας. P.p. 57-59.

Gijs H Goossens. The Metabolic Phenotype in Obesity: Fat Mass, Body Fat Distribution, and Adipose Tissue Function. 2017 Jun 1.

Raul K Suarez. Energy and metabolism. 2012 Oct.