Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ειρήνη Κοίδου. Εγχειρίδιο τροφίμων και διατροφής της Αμερικανικής Διαιτητικής Εταιρείας. P.p. 245-275.

Barry M Popkin, Kristen E D’Anci, Irwin H Rosenberg. Water, hydration, and health. 2010 Aug.

E Jéquier, F Constant. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. 2010 Feb.

Daniela Cannas, Eleonora Loi, Matteo Serra, Davide Firinu, Paolo Valera, Patrizia Zavattari. Relevance of Essential Trace Elements in Nutrition and Drinking Water for Human Health and Autoimmune Disease Risk. 2020 Jul.

Vivanti et al. Origins for the estimations of water requirements in adults. Eur J Clin Nutr (2012) 66:1282–1289

Sucher K, Nelms M, Roth et al. Nutrition Therapy and Pathophysiology, Third Edition. Boston, MA: Cengage Learning; 2016.

Mallet et al. Nutr Diet (2021)