Η διάθεση περιγράφει ένα συναίσθημα ή ένα σύνολο συναισθημάτων που μπορεί να βιώνει ένα άτομο μια δεδομένη χρονική στιγμή.